Bierzmowanie

Przyszłoroczna (2024 r.) uroczystość Bierzmowania jest planowana 5 maja 2024 r na Mszy świętej o godzinie 1600.

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest koniecznym dopełnieniem łaski chrztu świętego.

Sakrament bierzmowania jest sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Pierwszym warunkiem przyjęcia bierzmowania jest w pełni świadoma, osobista decyzja. Sakrament bierzmowania stanowi przejście w wiarę dojrzałą, dlatego może do niego przystąpić osoba, która pragnie rozwijać w sobie chrześcijańskie wartości i powierzyć swoje życie Bogu.

Do sakramentu bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona i znajdująca się w stanie łaski uświęcającej.

Imię do bierzmowania

Kandydat wybiera imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

Świadek bierzmowania

W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Przygotowują się podczas katechezy, na którą uczęszczają w szkole na lekcjach religii. W tym okresie kandydaci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. oraz nabożeństwach październikowych, majowym a w Wielkim Poście w drodze krzyżowej co potwierdzają w otrzymanych indeksach.

Terminy spotkań będą na bieżąco podawane podczas spotkań organizacyjnych, oraz w ogłoszeniach parafialnych.

Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do księdza proboszcza.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z ks. Tomaszem Kurkiem odpowiedzialnym za formację kandydatów do bierzmowania.

Dokumenty:

  • świadectwo Chrztu