Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć Małżeństwo powinni zgłosić się na sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu w celu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Jezus powiedział: «Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.» (Mt 19, 4 – 6).

Ja [N.] biorę ciebie [N.] za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci. (Obrzędy sakramentu małżeństwa)

Sakrament małżeństwa sprawia, że miłość dwojga ludzi zostaje wzmocniona i uświęcona przez Boga, treść przysięgi małżeńskiej może stać się treścią ich życia.

Kobieta i mężczyzna sami udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Obiecują sobie miłość i wierność oraz wyrażają gotowość przyjęcia i wychowania dziecka. Wiążą życie ze sobą nawzajem oraz z Bogiem, który zawsze będzie między nimi obecny, otaczając ich małżeństwo swoją opieką.

Zawarcie sakramentu małżeństwa oznacza, że małżonkowie będą iść wspólnie przez życie i pozostaną przy sobie w dobrych i złych chwilach. Ważne, by nie zapominać, że nadrzędnym celem sakramentu jest osiągnięcie zbawienia, a więc małżonkowie powinni się wspierać w swojej drodze do świętości.

Wszystkim narzeczonym przygotowującym się do sakramentu małżeństwa przypominamy, że w myśl nowego programu przygotowania do małżeństwa, zobowiązani są oni do odbycia tzw. spotkań dla narzeczonych. Spotkania te obejmują: warsztaty, dzień skupienia oraz spotkania w poradni życia rodzinnego. Można je zrealizować na trzy sposoby: 1) w dekanacie, 2) w ramach Studium Życia Rodzinnego, 3) w formie weekendowej w domach rekolekcyjnych diecezji.

W Łapach, dla narzeczonych ze wszystkich parafii naszego Miasta bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa będzie się odbywało w 4 cyklach w ciągu roku w Szkole Katolickiej przy kościele Św. Krzyża.

Wymagane są też 2 nauki przedślubne p. Sylwia Bujnowska 511 005 333, wtorki i czwartki o godz. 17.00 przy ul. Parafialna 7 (po telefonicznym uzgodnieniu spotkania).

Zgłoszenia, terminy spotkań dla narzeczonych, jak i informacje dotyczące nowego programu, znajdują się na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl

Dokumenty:

  1. Aktualne (tzn. nie starsze niż 6 miesięcy) świadectwo Chrztu obojga narzeczonych.
  2. Dowody osobiste narzeczonych.
  3. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
  4. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.
  5. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (podczas 3 spotkań narzeczeni zapoznają się z nauczaniem Kościoła na temat przekazywania i ochrony życia ).
  6. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
  7. Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie Małżeństwa w naszej parafii.
  8. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).
  9. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.
  10. W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.